حاج احمد صفری نماینده مردم شریف کرمانشاه http://www.ahmad-safari.ir 2020-07-07T14:56:23+01:00 text/html 2016-04-26T11:07:02+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin حضور مهندس احمد صفری در جمع مردم شریف روستای چقانرگس از بخش ماهیدشت http://www.ahmad-safari.ir/post/51 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819626/IMG_20160426_101949.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2016-04-26T11:05:37+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin جلسه هم اندیشی با دانشجویان فرهیخته و آینده ساز کمیته دانشجویان http://www.ahmad-safari.ir/post/50 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819876/IMG_20160426_144143.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div> text/html 2016-04-26T10:53:51+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin حضور مهندس احمد صفری در بین کسبه شریف بازارچه محلی شهرک دولت آباد http://www.ahmad-safari.ir/post/49 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819192/IMG_20160426_101546.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819142/IMG_20160426_101540.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819092/IMG_20160426_101530.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819034/IMG_20160426_101523.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div><br> text/html 2016-04-26T10:48:35+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin حضو ر مهندس احمد صفری به اتفاق حامیان در مقابل ستاد انتخاباتی شهرک دولت آبادو دیدار و گفتگوی صمیمی با اهالی بزرگوار آن شهرک http://www.ahmad-safari.ir/post/48 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819426/IMG_20160426_101710.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819384/IMG_20160426_101704.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819368/IMG_20160426_101659.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819326/IMG_20160426_101644.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819300/IMG_20160426_101634.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819250/IMG_20160426_101628.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819234/IMG_20160426_101613.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819218/IMG_20160426_101558.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><br></div> text/html 2016-04-26T08:08:13+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin حمایت نخبگان و افراد ذی نفوذ و چهره های سیاسی و مردمی در دور دوم انتخابات از مهندس احمد صفری http://www.ahmad-safari.ir/post/21 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8244233800/IMG_20160321_092828.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244236542/IMG_20160321_093704.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244236600/IMG_20160321_093709.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244236618/IMG_20160321_093714.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244236634/IMG_20160321_093719.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244233918/IMG_20160321_092838.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244233850/IMG_20160321_092834.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234026/IMG_20160321_092853.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244233492/IMG_20160321_092701.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234084/IMG_20160321_092900.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244233942/IMG_20160321_092842.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234100/IMG_20160321_092907.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234134/IMG_20160321_092912.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234176/IMG_20160321_092926.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234184/IMG_20160321_092930.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234226/IMG_20160321_092940.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234250/IMG_20160321_092952.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234268/IMG_20160321_092959.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234284/IMG_20160321_093009.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234292/IMG_20160321_093013.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234300/IMG_20160321_093017.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234334/IMG_20160321_093023.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234368/IMG_20160321_093027.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234376/IMG_20160321_093032.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234392/IMG_20160321_093037.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234418/IMG_20160321_093045.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234450/IMG_20160321_093050.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234734/IMG_20160321_093142.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234776/IMG_20160321_093207.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234476/IMG_20160321_093053.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234492/IMG_20160321_093057.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234534/IMG_20160321_093108.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234550/IMG_20160321_093115.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234642/IMG_20160321_093120.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234818/IMG_20160321_093215.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234850/IMG_20160321_093222.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234950/IMG_20160321_093226.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244234968/IMG_20160321_093230.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244234992/IMG_20160321_093234.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244235026/IMG_20160321_093238.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244235050/IMG_20160321_093257.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244235476/IMG_20160321_093417.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244235492/IMG_20160321_093421.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244235518/IMG_20160321_093425.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244235534/IMG_20160321_093428.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244235576/IMG_20160321_093434.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244235868/IMG_20160321_093515.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244235942/IMG_20160321_093518.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244236068/IMG_20160321_093532.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244236076/IMG_20160321_093536.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244236084/IMG_20160321_093539.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244236284/IMG_20160321_093614.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244236326/IMG_20160321_093621.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244236342/IMG_20160321_093625.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244236376/IMG_20160321_093629.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244236392/IMG_20160321_093633.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244236426/IMG_20160321_093636.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8244236468/IMG_20160321_093639.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244236476/IMG_20160321_093642.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244236900/IMG_20160321_093840.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244236876/IMG_20160321_093836.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248389076/IMG_20160423_153611.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248389600/IMG_20160423_153703.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248389642/IMG_20160423_153706.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248389942/IMG_20160423_153752.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248388784/IMG_20160423_153446.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819534/IMG_20160426_101729.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819476/IMG_20160426_101722.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248818934/IMG_20160426_101451.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819550/IMG_20160426_101748.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819542/IMG_20160426_101742.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div> text/html 2016-04-26T06:09:20+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin ادامه حمایت ها و حضور پررنگ حامیان در محل ستاد مردمی مهندس احمد صفری در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی http://www.ahmad-safari.ir/post/33 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248388668/IMG_20160423_153410.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248388676/IMG_20160423_153421.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248388684/IMG_20160423_153427.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248388750/IMG_20160423_153435.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248388818/IMG_20160423_153526.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248389826/IMG_20160423_153728.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248389742/IMG_20160423_153720.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248389726/IMG_20160423_153717.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248646484/IMG_20160424_134421.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646476/IMG_20160424_134411.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646468/IMG_20160424_134355.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248646392/IMG_20160424_100256.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248646376/IMG_20160424_100058.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646326/IMG_20160424_095547.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248646300/IMG_20160424_095529.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646284/IMG_20160424_095523.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646268/IMG_20160424_095518.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646192/IMG_20160424_002921.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248818900/IMG_20160426_101411.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248818868/IMG_20160426_101357.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248820026/IMG_20160426_144338.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819992/IMG_20160426_144334.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819950/IMG_20160426_144150.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819900/IMG_20160426_144147.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819826/IMG_20160426_144140.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819818/IMG_20160426_144137.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819800/IMG_20160426_144132.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819784/IMG_20160426_144129.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819750/IMG_20160426_144126.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248819726/IMG_20160426_144122.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819676/IMG_20160426_144118.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819668/IMG_20160426_144115.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248819576/IMG_20160426_101840.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><br></div> text/html 2016-04-25T07:16:05+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin اجتماع بزرگ مردم شریف کرمانشاه با اجرای زنده هنرمند برجسته و خواننده محبوب نسل جوان مرتضی تاجیک http://www.ahmad-safari.ir/post/47 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248651992/IMG_20160425_112715.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248652050/IMG_20160425_112711.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div> text/html 2016-04-25T07:09:10+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin دیدار صمیمانه رسانه، فرهنگیان و صاحبان نفوذ اهل سنت استان کرمانشاه با مهندس احمد صفری http://www.ahmad-safari.ir/post/46 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248647442/IMG_20160425_005735.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248818984/IMG_20160426_101517.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248818950/IMG_20160426_101509.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div> text/html 2016-04-25T06:59:24+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin حمایت گسترده چهره ها و شخصیت های سرشناس و تأثیرگذار کرمانشاه از مهندس احمد صفری http://www.ahmad-safari.ir/post/45 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248647476/IMG_20160425_090338.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248647500/IMG_20160425_090344.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248651934/IMG_20160425_112647.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div> text/html 2016-04-25T06:49:08+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin استقبال پرشور و باشکوه مردم شریف و فهیم بخش کوزران از مهندس احمد صفری http://www.ahmad-safari.ir/post/44 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646242/IMG_20160424_002934.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646226/IMG_20160424_002925.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div> text/html 2016-04-25T06:45:30+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin حضور مهندس احمد صفری در مراسم میلاد امیرالمؤمنین (ع) در مسجد ناصری http://www.ahmad-safari.ir/post/43 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248646500/IMG_20160424_134436.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646442/IMG_20160424_132525.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646426/IMG_20160424_132515.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div> text/html 2016-04-25T06:40:54+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin حضور مهندس احمد صفری در خانقاه فقرای خاکسار جلالی به مناسبت سیزده رجب http://www.ahmad-safari.ir/post/42 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646526/IMG_20160425_005155.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248646542/IMG_20160425_005201.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646668/IMG_20160425_005210.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248646718/IMG_20160425_005216.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248646776/IMG_20160425_005221.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248647234/IMG_20160425_005231.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248647292/IMG_20160425_005247.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248647334/IMG_20160425_005256.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248647384/IMG_20160425_005312.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div> text/html 2016-04-23T13:07:46+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin آدرس محل ستادهای مهندس احمد صفری در دور دوم انتخابات http://www.ahmad-safari.ir/post/41 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248404784/IMG_20160423_172348.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248404800/IMG_20160423_172352.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248404768/IMG_20160423_171118.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div> text/html 2016-04-23T13:05:27+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin بیانیه حمایت برزگ کسب کنندگان 250000 رأی در شهر کرمانشاه از مهندس احمد صفری http://www.ahmad-safari.ir/post/40 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8248404884/IMG_20160423_172424.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248404850/IMG_20160423_172419.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248404834/IMG_20160423_172415.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br></div> text/html 2016-04-23T12:59:36+01:00 www.ahmad-safari.ir محمدی Admin کاندیداهای مورد حمایت جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی (استان کرمانشاه) http://www.ahmad-safari.ir/post/39 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8248389842/IMG_20160423_153740.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248389900/IMG_20160423_153747.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div>