تبلیغات
حاج احمد صفری - جلسات متعدد مهندس احمد صفری با اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه و روستاهای تابعه