تبلیغات
حاج احمد صفری - حضو ر مهندس احمد صفری به اتفاق حامیان در مقابل ستاد انتخاباتی شهرک دولت آبادو دیدار و گفتگوی صمیمی با اهالی بزرگوار آن شهرک