تبلیغات
حاج احمد صفری - حمایت نخبگان و افراد ذی نفوذ و چهره های سیاسی و مردمی در دور دوم انتخابات از مهندس احمد صفری